Правителството одобри Оперативна програма „Добро управление”

3/12/2014
             Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата. ОП „Добро управление” (ОПДУ) е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна. Бюджетът на програмата общо за периода на изпълнението й (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85%) са от ЕСФ.
            Проектът на ОПДУ е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални документи в сферата на административна и съдебна реформа, електронното управление и електронното правосъдие. Той отчита в пълна степен и позицията на службите на Европейската комисия, както и част от получените от Европейската комисия първи неформални коментари по проекта на програма.
            Основните дейности на ОПДУ са концентрирани в следните направления:
- реализиране на заложените в Стратегията да развитие на държавната администрация в Република България (2014-2020 г.) и Стратегията за развитие на електронното управление на Република България (2014-2020 г.) мерки, свързани с провеждане на административната реформа и електронното управление;
- продължаване на реформата в съдебната система и въвеждане на електронно правосъдие;
- повишаване на професионалната квалификация на служителите в централната, областната и общинска администрация, както и на магистратите и съдебните служители;
- гарантиране на капацитета и стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.
          За управляващ орган на програмата е определена Администрацията на Министерския съвет. Според предишно правителствено решение това трябваше да бъде дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерството на финансите. Институцията, която според новата структура на МС отговаря за реформата в държавната администрация е АМС чрез компетенции по отношение на регулаторната реформа, административното обслужване, стратегическото планиране, управлението на човешките ресурси и др. Добра практика е финансовият инструмент да се намира там, където се водят политиките, финансирани чрез него. В АМС са тримата вицепремиери с функции, свързани с новата оперативна програма, както и Централното координационно звено, което е основен бенефициент по нея.