Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление в специализираните институции

1/12/2014
 
          Правителството изменени и допълни решение №633 от 2014 г., с което се приемат стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 година. Стандартите са съобразени с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините според основните допускания за бюджетната прогноза за периода 2015-2017 г. Одобрена е диференциация на стандартите за защитените жилища и центровете за настаняване от семеен тип в съответствие с целевата група на настанените деца и възрастни, включително и с увреждания. Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление на местата в специализираните институции. В документа са разчетени средства за месечна помощ за ученик в социална услуга.
       С решението се въвеждат и нови стандарти за финансиране на здравни кабинети в общини с до 40 деца в целодневни детски градини и обединени детски заведения и общини с до 270 ученика в училище. Въвежда се допълващ стандарт за музеите и художествените галерии, който да обезпечава поддръжката и модернизирането на съществуващата материална база и спазването на международните изисквания за съхранение и представяне на движимите културни ценности. Субсидираните бройки се увеличават общо с 223, като за музеите те са 93, за библиотеките – 30, за читалищата – 100. Разчетени са средства и за общинските училища, които са съобразени с увеличаването през 2015 г. на учениците и децата в детските градини. Стандартите са съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.