Отстраняват се проблеми, възникнали след последните изменения в Правилника за вписванията

29/10/2014
 
           Правителството одобри изменения и допълнения на Правилника за вписванията, чиято последна редакция е в сила от 1 август т. г. Причина за това са многобройните постъпващи сигнали, становища и жалби, отнасящи се до приложението на конкретни разпоредби на документа. Предвид значимостта на обществените отношения, уредени с този подзаконов нормативен акт, и констатираните нововъзникнали проблеми по приложението му, в Министерството на правосъдието беше анализирана необходимостта от промени на база на получените становища и сигнали. В резултат на това са изготвени предложения за подобряване на уредбата и преодоляване на съществуващите противоречиви практики по прилагането на правилника.
         При изготвяне на предложенията за нормативни промени е взето предвид, че в Правилника за вписванията е регламентирано вписването в нотариалните книги по т. нар. персонална или поименна система. До приемането на Закона за особените залози през 1997 г. не се предвиждаха особени правила за вписването на актове с предмет съвкупност от имоти, тъй като единствената уредена в закона съвкупност беше наследството и единствената негова особеност беше уредена в чл. 6, ал. 2.
           Отчетено е, че договорът за залог на търговско предприятие може да има за предмет съвкупността търговско предприятие, без посочване на недвижими имоти като отделни елементи на съвкупността, и същата съвкупност – с посочване на недвижими имоти като отделни елементи на съвкупността, като вписването на двата вида договори има различни правни последици.
         Предлага се също нова редакция на чл. 51. Въведената с последното изменение забрана за издаване на незаверени преписи от актове, на практика обезсмисля публичния характер на вписването на актовете, с които се прехвърлят вещни права. убличността на книгите за вписване е въведена в обществен интерес и не може по други съображения, като например намаляване опасността от имотни измами, да бъде ограничавана. Би следвало, с оглед публичния характер на регистъра, всяко лице да може да получи както незаверен, така и заверен препис от вписан акт, ако удостовери своята самоличност при получаване на преписа.
        Поради това с предлаганото изменение се предвижда диференциран режим за заверени и незаверени преписи от вписани актове. Целта на разпоредбата е собственикът да може да се снабди със заверен препис не само от акта, с който се легитимира като собственик, но и с всички предходни актове на лицата, които са били собственици на имота или са разполагали с вещни права върху него.
         Проектът на постановление и докладът към него са публикувани за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.