Увеличават се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МРР през 2014 г.

29/10/2014
 
 
           Правителството одобри увеличаване на утвърдените със Закона за държавния бюджет максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие през 2014 г. Увеличението е от 154,263 млн. лв. на 185,845 млн. лв. и е свързано с необходимостта от поемането на ангажименти по проекти за основен ремонт и ново строителство и договори за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа от Агенция „Пътна инфраструктура“. По-голямата част от договорите, по които АПИ е страна, са с дълъг срок на изпълнение предвид спецификата на дейността, като изпълнението се извършва в рамките на утвърдените разходи по бюджета на агенцията за съответната година. Промяната не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.
             От 96,083 млн. лв. на 108,014 млн. лв. се увеличава лимитът на средствата, които АПИ може да усвоява като външно финансиране за разплащания съгласно договора между България и Европейската инвестиционна банка за финансиране по Проект „Транзитни пътища V“ през 2014 г. Промяната е необходима за разплащания в рамките на утвърдените за Агенцията лимити за разходи от външно финансиране. Тя не води до увеличаване размера на заемния договор с банката. Предвижда се новият финансов транш по специалната валутна сметка на АПИ да стане през месец ноември тази година.
          Правителството одобри и вътрешни компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г. Поради отпадане на необходимостта от извършване на определени утвърдени разходи, се намаляват средствата по Бюджетна програма 1 „Инвестиционно проектиране, устройствено планиране, финансиране и контрол“ и Бюджетна програма 3 „Геодезия, картография и кадастър“. Увеличават се утвърдените разходи по Бюджетна програма 2 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“.