В Разград се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район

22/10/2014
          На 21 октомври 2014 г. в Областна администрация Разград се проведе двадесет и третото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). Настоящото заседание се свика на основание чл. 52, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и бе открито от д-р Илиян Драмалиев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и областен управител на област Разград.
          В заседанието взеха участие представители на министерства, областният управител на област Силистра - г-н Стоян Бонев, както и областните управители на областите Велико Търново, Габрово и Разград, заместник областен управител от област Русе, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, както и представители на академичните среди – университети на територията на района, Агенция за социално подпомагане, „Географика“ ООД - София, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе и Форум Гражданско участие.
        По време на заседанието беше обсъден и приет проект на Годишна индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район през 2015 г. В съответствие с разпоредбите на чл. 1 и чл. 10 на Постановление на МС № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на Комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., бяха определени представители на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство и оперативните програми за периода 2014-2020 г.
         Регионалният съвет определи и свои представители в Националния експертен съвет за изменения по климата, който е консултативен орган към Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за ограничаване изменението на климата. На заседанието беше представено Споразумение за регионално сътрудничество в Северен централен район по проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“.
         Представител на „Географика“ ООД информира членовете на Съвета относно методиката и основните дейности по изготвяне на последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за периода 2007-2013 г. Изпълнителният директор на Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи информация относно процеса на разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020 г.