Заседава Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Русе

20/10/2014
          В най-големия български дунавски град на 21 октомври ще се проведе десетото заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в Русе, в което членува община Тутракан. В работата на общото събрание на сдружението ще вземе участие заместник областният управител на област г-н Младен Минчев.
          В дневния ред: осъществяване на контрол на експлоатацията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – част от регионалната система за управление на отпадъците на територията на регион Русе, и контрол върху дейността на избрания оператор.
         Ще бъдат определени отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структура и развитие на регионалната система за управление на отпадъци. Общото събрание на сдружението ще се запознае с предприетите от „Топлофикация – Русe“ ЕАД действия по изграждане на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци на регион Русе.