Бюджетът на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е увеличен с над 8 млн. евро

15/10/2014
 
 
          Правителството прие проекта на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. и ще го внесе за официално одобрение от Европейската комисия. Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР, е постигането на динамично, устойчиво и конкурентоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в периода 2014-2020 г. Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 е съобразена с определените шест приоритета на Европейския фонд за морско дело и рибарство, разделени на рибарство, аквакултури, заетост и териториално сближаване, предлагане на пазара, преработване, насърчаване изпълнението на Общата политика в областта на рибарството и интегрираната морска политика. Съобразно тези приоритети е направено разпределение на общо 23 мерки, които ще бъдат финансирани в новия програмен период.
        По отношение на рибарството значителен финансов ресурс ще бъде насочен към подобряване на инфраструктурата в рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки. Предвидена е мярка за добавяне на стойност и повишаване качеството на продуктите. Друг важен акцент е подпомагането на иновации и диверсификация на дейностите извън търговския риболов. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 25 514 500 евро. По отношение на аквакултурите, основният финансов ресурс е насочен към модернизиране на стопанствата, диверсификация на продукцията, както и за добавяне на стойност и разнообразяване на дейността. Отделно е предвидена мярка за инвестиции за насърчаване на развитието на биологични или ефективни от гледна точка на потреблението на енергия аквакултури. Ще бъдат подкрепени и инвестиции за развиване на технически иновации или знания в областта на аквакултурите. Общо за изпълнение на мерките по този приоритет предвиденият финансов ресурс е в размер 36 215 000 евро.
         В изпълнение на приоритета за повишаване на заетостта и териториалното сближаване ще бъдат подкрепени мерки, свързани с подкрепа на Воденото от общността местно развитие (ВОМР), чрез местни инициативни рибарски групи. Общият бюджет по този приоритет е 17 858 823 евро. Предвидените дейности за насърчаване на предлагането на пазара и преработването акцентират върху предоставянето на инвестиции за преработване на продуктите от риболов и аквакултури. ПМДР ще поощри и подпомогне създаването на организации на производителите, на асоциации от организации на производители или на междубраншови организации в секторите рибарство и аквакултура. Общо за този приоритет предвиденият финансов ресурс е 12 706 991 евро.
        По отношение изпълнението на Общата политика в областта на рибарството са предвидени две мерки – контрол и правоприлагане и събиране на данни. Общият бюджет за тези дейности възлиза на 12 414 578 евро.
Важен приоритет през програмен период 2014-2020 г. е насърчаване на изпълнението на Интегрираната морска политика. Заделеният бюджет е 3 333 333 евро. Предвидени са средства и за техническа помощ по инициатива на държавите-членки в размер на 5 500 000 евро.
        Общият финансов ресурс за изпълнение на приоритетите и мерките на ПМДР е 113 543 226 евро. Приносът от Европейският фонд за морско дело и рибарство е в размер на 88 066 622 евро, което е реално увеличение на бюджета с над 8 млн. евро в сравнение с този, определен от Европейската комисия за периода 2007-2013 г.
        Чрез ПМДР 2014-2020 г. ще бъде подпомогнато осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.