Висшето образование да подготвя студентите за професионалната им реализация и да бъде двигател за развитие на икономиката, са целите на одобрена от правителството национална стратегия

2/10/2014
 
 
           Правителството одобри актуализиран вариант на Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 г. и предлага на Народното събрание да я приеме. Стратегията е съобразена с българските и европейски документи за развитие на висшето образование в новия програмен период и е координирана с проекта на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
          Стратегията разглежда приоритетните области за развитие на висшето образование в две направления – от една страна като обществено и индивидуално благо, което допринася за цялостното развитие на личността и обществото и подготвя студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля, и от друга – като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите.
         Актуализираният вариант на Стратегията е резултат от обществените потребности и създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация и интернационализация на висшето образование в България.
          Очертана е Пътна карта на предстоящите реформи и е приложен подробен План за действие през първите три години от периода. След направен цялостен анализ на състоянието на системата за висше образование са определени конкретните цели на стратегията – подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.), съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование, изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, стимулиране на научноизследователската дейност във висшите училища и развитието на иновации, ориентирани към пазарната икономика, модернизация на системата за управление на висшите училища, повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и на ефективността на използването им, преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във ВУЗ и стимулиране, на най-добрите, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот.
          Към актуализирания вариант на Стратегията е приложен подробен План за действие. Средствата, необходими за изпълнението му, ще бъдат осигурени от два източника – програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2014-2020 г. и средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.