В Силистра се проведе Ден на диалога между законодателната и местната власт

30/9/2013
         В Силистра се проведе поредният Ден на диалога между законодателната и местната власт. В него участваха представители на администрациите, вкл. кметове и кметски наместници от община Силистра като домакин на проявата, датирана с начало през 1989 г., на областна администрация и с представителството на две от общините в областта – Ситово и Алфатар. В работата на форума се включи Матилда Бахнева, експерт „Информационно-издателска дейност“ от екип „Представителство иполитика“ в Националното сдружение на общините в Република България, организатор на Деня на диалога за цялата страна. Зам.-кметът на община Силистра Денка Михайлова предложи на аудиторията материал от НСОРБ, озаглавен „За конкретни и реални променив условията за развитие на общините“. В него се казва: „Воденето на активен и резултатен диалог между властите е основен принцип, залегнал в Европейската харта за местно самоуправление. При последния мониторинг от Съвета на Европа по прилагане на Хартата, извършен преди година и половина, една от препоръките е да се повишат законовите гаранции и ефективността на диалога и консултирането с местните власти. Европейската харта изисква от централната власт „в процеса на планирането и вземането на решения своевременно и по подходящ начин да иска становище на местното самоуправление по всички пряко засягащи ги въпроси”. В дискусията се включиха председателят на Общински съвет – Силистра Димитър Генов, кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев и кметът на село Проф. Иширково Кинка Иванова.