Такси за издаването на удостоверения по Закона за държавната собственост

 
ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
 
 
    От 12.02.2011 г влезе в сила Постановление № 26 на Министерски съвет (от 3.02.2011 г.), с което се въвеждат такси, по Закона за държавната собственост, за издаването на удостоверения за: наличие или липса на акт за държавна собственост, наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост.
 
 
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост:
 
Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни – 20 лв. за всеки имот.
 
Чл.2. За издаване на удостоверениеза наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни – 22,50 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни – 30 лв. за всеки имот.
 
Чл.3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – държавна собственост, се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок 14 работни дни – 10 лв.;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни – 15 лв.;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни – 20 лв.
 
Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
          (2) Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.
          (3) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.
          (4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.
 
Заключителна разпоредба
 
Параграф единствен.
              Тарифата се одобрява на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
 
 
ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ


От 12.02.2011 г влезе в сила Постановление № 26 на Министерски съвет (от 3.02. 2011 г.), с което се въвеждат такси, по Закона за държавната собственост, за издаването на удостоверения за: наличие или липса на акт за държавна собственост, наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността, издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост.

ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост:
Чл. 1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни - 10 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 20 лв. за всеки имот.
Чл.2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок от 14 работни дни - 15 лв. за всеки имот;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 22,50 лв. за всеки имот;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 30 лв. за всеки имот.
Чл.3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите - държавна собственост, се събират следните такси:
1. за обикновена услуга в срок 14 работни дни - 10 лв.;
2. за бърза услуга в срок до 7 работни дни - 15 лв.;
3. за експресна услуга в срок до 3 работни дни - 20 лв.
Чл. 4. (1) Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането.
(2) Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.
(3) Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.
(4) Таксите постъпват по бюджета на съответния държавен орган или бюджетна организация, извършваща услугата.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82а, ал. 1 от Закона за държавната собственост.