Система за определяне на резултатите и продължителността на всеки етап от конкурса за длъжността "счетоводител"

 
 
 
 
 
Система за определяне на резултатите и продължителността на всеки етап от конкурса за длъжността "счетоводител"
 
 
Комисията е длъжна не по-късно от 24 часа преди датата на провеждането на конкурса да обяви на интернет страницата на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg, системата за определяне на резултатите, както и продължителността на провеждането на всеки конкретен начин.
 
1. Тест:
 
Кандидатите решават Тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, в която е конкурсната длъжност, и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със 30 (тридесет) затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
 
Решаването на теста продължава 1 (един) час от момента на обявяване на начало от председателя на конкурсната комисия. Изтичането на времето за решаване на теста се обявява от председателя на комисията.
 
Всеки верен отговор носи по 3 точки. За успешно издържал теста се счита този кандидат, който е отговорил правилно на минимум 23 (двадесет и три) от зададените въпроси, като тези кандидати ще получат минимална оценка 69 (шестдесет и девет) точки. Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат допуснати до интервю.
 
Крайният резултат/оценка от теста се умножава с коефициент 3 (три) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
 
 
2. Интервю:
 
При провеждане на Интервюто комисията предварително формулира три въпроса, които са едни и същи за всички кандидати в конкурсната процедура и имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Продължителността на интервюто за всеки кандидат е 10 (десет) минути.
 
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е оценка "100", получена като сбор на оценките на членовете на комисията, при максимална оценка за общ резултат от интервю "150".
 
Крайният резултат/оценка от интервюто се умножава с коефициент 4 (четири) при определяне на окончателен резултат на всеки кандидат.
 
 
3. Окончателен резултат:
 
Окончателни резултати на кандидатите след проведен конкурс за длъжността Счетоводител в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" се получават, като резултатът от теста, умножен по 3 се събере с общия резултат от интервюто, умножен по 4.
 
Кандидатите, успешно издържали Интервю и допуснати до оформяне на окончателен резултат и участие в класиране, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез електронна поща за постигнатия окончателен резултат и за извършеното класиране.
      
 
 
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
 
1. Димитър Тодоров
2. Димитър Георгиев
3. Елка Михайлова
4. Ивелина Йосифова
5. Иванка Христова
 
 
Дата: 06.03.2023 г.