Списък за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „счетоводител” в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността

 
 
 
Чл. 21, ал.1
от НПКПМДС
 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността  „счетоводител”,  дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ към Областна администрация Силистра (професионален бакалавър по ...)
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-22-2/13.02.2023 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Лемис Сейфедин Белки
2. Пламена Павлинова Пенчева
3. Пламена Стоянова Аврамова
4. Яница Щерева Хаджиева
5. Милена Стефанова Маринова
6. Иванела Илиева Александрова
7. Детелина Драгомирова Великова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 08.03.2023 г. от 9.30 часа в  сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.03.2023 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 08.03.2023 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс – няма.
 
 
 
Димитър Тодоров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
Дата: 27.02.2023 г.
 
 
 
 
 
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „счетоводител” в дирекция АПОФУС
 
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Класификатор на длъжностите в администрацията
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Закон за счетоводството
Закон за публичните финанси
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Устройствен правилник на областните администрации
Кодекс на труда