Обявление за конкурс за длъжността „счетоводител“ в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

 
 
 
Вътр. №1-550/10.02.2023 г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед №РД-20-12 /10.02.2023 г.,
 
О Б Я В Я В А:
 
Конкурс за длъжността „счетоводител“ в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ при следните условия:
 
I. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 
- оформя приходни и разходни касови документи и ги завежда ежедневно в касовата книга; 
- изготвя ведомост за заплати на служителите от администрацията, лицата на граждански договор и назначени такива по национални програми; 
- съвместно с главния счетоводител, осчетоводява касовите и банковите документи, заплати и авансови отчети;
- изготвя служебни бележки за годишен доход, удостоверения за пенсиониране и др.; 
- приема, съхранява и предава парични средства; 
- води касовата книга по форма и ред, установени с вътрешните разпоредби за счетоводната документация; 
- предава и получава оформени документи и парични средства в обслужващите финансови институции; 
- съставя фактури за дължим наем и възстановени средства; 
- участва във възложени чрез заповед пълни или частични инвентаризации; 
- подпомага главния счетоводител при изготвянето на ежемесечни и годишни отчети; 
- участва в разработването на счетоводната политика на администрацията, правилата за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции и др. вътрешноведомствени документи, свързани с преките задължения; 
- участва в комисии за провеждане на обществени поръчки, търгове и др.; 
- докладва за допуснати административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности; 
- изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.  
 
II. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността. 
1. Образователна степен – професионален бакалавър.
2. Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“.
3. Професионално направление „Икономика“, предпочитана специалност „Счетоводство и контрол“.
4. Ранг – V младши (при наличие). 
5. Професионален опит – не се изисква. 
6. Допълнителни умения и квалификация: компютърна грамотност – MS Office, Internet, работа със счетоводни програми.
7. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл.
 
III. Начин на провеждане на конкурса. 
1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно структурата и дейността на Областна администрация Силистра. 
2. Провеждане на интервю по реда на НПКПМДС.
 
IV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура: 
1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС. 
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС. 
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. 
4. Копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв).
5. Копие от документ за придобит ранг като държавен служител (ако има такъв).
6. Подробна автобиография на кандидата.
7. Допълнителни квалификации и правоспособност – ако кандидатът разполага с такива.
8. Други – по преценка на кандидата.
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.
 
V. Място, срок и начин за подаване на документите за участие: 
1. Място: Етаж III, Стая №306, Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27 от 9.00 до 17.30 ч. всеки работен ден.
2. Срок: 10 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
3. Начин: лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК)
4. Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следната електронна поща: ss@ss.government.bg .
5. В случаите по чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.
 
VI. Размер на минимална основна месечна заплата, определена за длъжността: 
780 лв. за I степен от длъжностното ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА), съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА). Размерът на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от НЗСДА и Вътрешните правила за работната заплата в Областна администрация Силистра.
 
На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни, с останалите кандидати, крайни резултати от проведената конкурсна процедура.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и на интернет страницата на Областна администрация Силистра www.silistra.government.bg . 
 
Съгласно чл. 10а от Закона за държавния служител, обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на официалната интернет страница на администрацията.
 
Предоставянето на лични данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в конкурсната процедура и съхраняване, ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.