Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост

 
 
 
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

О Б Я В Я В А
 
 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

Едноетажна масивна сграда с идентификатор 03527.50.121.1, със ЗП 174,00 кв. м. и избено помещение със ЗП 20,00 кв. м. в поземлен имот от ДПФ в „Стопански двор“ с идентификатор 03527.50.121 и местонахождение: област Силистра, общ. Тутракан, с. Белица – 7648, местност „Антимовския блок“.

Търгът за имота ще се проведе на 16.02.2023 г. от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27.

Заявления за участие в търга се подават до 17.00 ч. на 14.02.2023 г. в деловодството на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27.

Начална месечна наемна цена: 174,00 лв., без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 лв., внесена по сметка на Областна администрация Силистра в ДСК АД Силистра BG90STSA93003101614501.

Депозит за участие в размер на 40,00 лв., вносим по сметка на Областна администрация Силистра в ДСК АД Силистра BG19STSA93003305016146.

Оглед на имота може да се извършва след закупена тръжна документация, с предварителна заявка (по образец), всеки вторник и четвъртък  до 10.02.2023 г.

Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден до 06.02.2023 г., 9.00 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 17.00 ч., след представен платежен документ за стойността ѝ.
 
 
За справки:
 
тел.: 086 818 838 – Стефан Стефанов
 
тел.: 086 818 832 – Янка Христова