В област Силистра стартират събития - встъпителна пресконференция и 6 церемонии "Първа копка", във връзка с проект на "ВиК" Силистра

26/11/2021
На 1 декември от 10:00 ч. в зала "Дунав" на комплекс "Дръстър" в град Силистра е встъпителната пресконференция във връзка с реализацията на ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0005 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. СИЛИСТРА". Той е по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Бенефициент по проекта е "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра. За участие във форума е отправена покана за участие до областния управител на област Силистра Ели Тодорова, като представител на държавната власт и като председател на Асоциация "ВиК" Силистра.
 
Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379,48 лева, в т. число: от Кохезионен фонд - 50 526 229,12 лева, Национално съфинансиране - 8 916 393,33 лева, Собствен принос - 6 714 998,50 лева, Недопустими разходи (ДДС) - 13 206 758,53 лева. Срок за изпълнение: 54 месеца, считано от датата на влизане в сила на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).
 
Предстоят и 6 церемонии "първа копка" общините Силистра (в град Силистра, както още в селата Калипетрово и Айдемир) и в община Тутракан (град Тутракан) за следните обекти:
- Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово" (1 декември 2021 г.) в 11:30 ч. в с. Калипетрово, ул. "Рашко Блъсков", до църквата);
- Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир" (1 декември 2021 г.) в 13:30 ч. в с. Айдемир, ул. "Лозарска", до църквата); 
- Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра" (2 декември 2021 г. в 10:00 ч.) на кръговото кръстовище между бул. "Седми септември" и ул. "Добрич";
- Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра"  (2 декември 2021 г. в 11:00 ч.) в с. Калипетрово, Водонапорна кула; 
- Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан" (3 декември 2021 г. в 10:00 ч.) в град Тутракан, ул. "Исперих", бивша последна спирка до обръщалото за автобуси; 
- Инженеринг за обект "Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан" (3 декември 2021 г. в 11:00 ч.) в град Тутракан на кръстовището между ул. "Силистра" и ул. "Александър Стамболийски".