КАРТИНА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ЗА АПРИЛ 2020 Г.

26/5/2020
441 започнаха работа през април в условията на извънредно положение
 
Постъпилите на работа безработни през април са 441, сочат данните на Агенцията по заетостта. На първичния пазар, въпреки условията на ограничения, въведени с извънредното положение, са постъпили 302 безработни – от тях 269 с посредничеството на бюрата по труда. На субсидирани работни места по мерки, програми и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са сключени договори за 12 безработни лица. Новите електронни услуги и възможностите за дистанционна комуникация, т.нар. „скоростни канали” за работодатели и търсещи работа, въведени в бюрата по труда от началото на извънредното положение съществено допринасят за постигнатите резултати.
 
Общият брой на безработните в бюрата по труда в Силистра, Тутракан и Дулово през април е 6628, като спрямо март регистрираните са с 833 лица повече или се отчита ръст от 14,4%.
 
Равнището на регистрираната безработица в област Силистра през април е 14,6% според административната статистика на Агенцията по заетостта. Сравнението на месечна база показва увеличение от 1.9 пункта, а на годишна база увеличението е с 3.4 процентни пункта, от 11,2% в края на месец април 2019 г. на 14.6% тази година.
 
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Кайнарджа – 43,4% /676/, следвана от Главиница – 28,4% /949/, Ситово – 27,5% /414/, Алфатар – 27,4% /272/, Дулово – 16,5% /1 594/, Тутракан – 12% /629/, а на последно място Силистра – 9% /2 094/.
 
Входящият поток новорегистрирани безработни през месец април е 1215 лица, като 835 от тях (68,7%) са заявили при регистрацията си в бюрата по труда, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.
 
Секторното разпределение на отпадналите от заетост през месеца показва, че най-засегнатите сектори от кризата са: Хотелиерство и ресторантьорство- 14,5%; Преработваща промишленост–13.7%; Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети–12,6%; Държавно управление-4,8%; Строителство – 4.4%; Транспорт, складиране и пощи - 3,6%.
 
Регистрираните през април, завърнали се след работа в чужбина, са 37 лица при 22 лица през април 2019 г.
 
Ръстът на новорегистрираните безработни през първите седмици след въвеждане на извънредното положение беше бързо овладян със старта на мярката, въведена с ПМС №55/30.03.2020 г. за компенсиране на работниците и служителите в предприятия, засегнати от въведеното извънредно положение за ограничаване разпространението на COVID-19. През месец април са постъпили 62 заявления от работодатели, с което ще се запази работата на 435 работници и служители.
 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 180, като 47,8% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в държавно управление (36.7%), следвани от селско, горско и рибно стопанство (28.3%), преработващата промишленост (15%) и търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети   (11.7%).
 
Най-търсените професии през месец април са: iпециалис mf социални дейности; шивач на мъжко/дамско облекло и работник по спомагателни шивашки дейност; личен и социален асистент; сезонен работник, земеделието; водач на селскостопански машини; продавач консултант; домашна помощница; работник, отглеждащ трайни насаждения; шофьор на тежкотоварен автомобил.
21.05.2020 г.