П Р О Т О К О Л относно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (професионален бакалавър по …) в Областна администрация Силистра

 
 
Вътр. №1-313-7/17.03.2020 г.
 
П Р О Т О К О Л
 
 
на конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-22-10/20.02.2020 г. на областния управител на област Силистра
 
 
Относно: оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати  и класирането за длъжността „младши експерт” (професионален бакалавър по …) в Областна администрация Силистра
 
 
Допуснати кандидати до интервю:
 
1. Йорданка Александрова Йорданова
 
 
Провеждане на конкурса – интервю
 
Начало: 15.05 часа; Край: 15.25 часа. 
 
Председателят на конкурсната комисия зададе предварително формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.
 
Всеки член на комисията прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори и попълни формуляр, съгласно Приложение №5 - за експертните длъжности съгл. чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл, предварително подписан от кандидата.
 
 
Резултати:
 
Сборът на оценките на членовете на комисията за кандидата Йорданка Александрова Йорданова на проведения конкурс - интервю е 142 и е по-голям от минималната оценка 100, определена от комисията. 
 
 
Окончателните резултати са посочени във попълнен Формуляр, съгласно Приложение №8 съгл. чл. 43, ал. 2 от НПКПМДСл.
 
 
Класиране на кандидатите, успешно издържали конкурса за длъжността „младши експерт” в областна администрация Силистра:
 
1. Йорданка Александрова Йорданова - 820
 
 
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
 
1. Илиян Великов:  /П/
2. Елена Томова:  /П/
3. Тодор Динков:  /П/
4. Димитър Георгиев:  /П/
5. Иванка Христова:  /П/
 
 
 
Дата: 17.03.2020 г.