С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (професионален бакалавър по …)

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати

за длъжността  „Младши експерт”,  дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (професионален бакалавър по …)
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-22-10/20.02.2020 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Радостина Йорданова Любенова
2. Росица Йорданова Георгиева
3. Лемис Сейфедин Белки
4. Невяна Георгиева Мичева
5. Петко Стоянов Милков
6. Гергана Ивелинова Великова
7. Тихомира Николаева Русева
8. Йорданка Александрова Йорданова
9. Деница Емилова Димитрова
10. Ани Стефанова Ангелова
11. Илко Цветанов Илчев
12. Детелина Петрова Кръстева
13. Григор Иванов Стоянов
14. Кристина Георгиева Костова
15. Миглена Димитрова Керанова-Фердинандова
16. Десислава Иванова Стоянова
17. Силвия Димчева Физева
18. Диана Стефанова Ковачева
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.03.2020 г. от 10.30 часа в  сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 17.03.2020 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 17.03.2020 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, II-ри етаж.
 
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс – няма.

Илиян Великов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
Дата: 04.03.2020 г.
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители
Класификатор на длъжностите в администрацията
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за горите
Закон за водите
Закон за регионалното развитие
Правилник за прилагане на Закон за регионалното развитие
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за публичните финанси
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Устройствен правилник на областните администрации
Административнопроцесуален кодекс