С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (магистър)

СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността  „Младши експерт”,  дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Силистра (магистър)
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед №РД-22-10/20.02.2020 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Десислава Иванова Стоянова
2. Петко Стоянов Милков
3. Емил Пламенов Александров
4. Детелина Петрова Кръстева
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 17.03.2020 г. от 9.00 часа в  сградата на областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 17.03.2020 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” №27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 17.03.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра, II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс – няма.
 
 
Илиян Великов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Дата: 04.03.2020 г.
 
 
 
 
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „младши експерт” в дирекция АКРРДС
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители
Класификатор на длъжностите в администрацията
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за горите
Закон за водите
Закон за регионалното развитие
Правилник за прилагане на Закон за регионалното развитие
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за публичните финанси
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Устройствен правилник на областните администрации
Административнопроцесуален кодекс