О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Силистра.

 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: Областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ №27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-20-10/20.02.2020 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I. Конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Силистра.
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „магистър“, специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност; ранг – V младши (при наличие); професионален опит –  не се изисква; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност; подробна автобиография на кандидата.
 
5. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага дейността на по-високите длъжностни нива като събира и систематизира информация, обработва база данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения; участва в работни групи по изготвяне на проекти, свързани с развитието на област Силистра; изготвя периодични сведения, справки и отчети; участва в изготвянето на програми, правилници и др. материали, свързани с работата на дирекция АКРРДС; приема, съхранява и проследява всички протоколи от заседанията на общинските съвети на територията на областта и дава експертни становища по законосъобразността им; изготвя проект на заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове на кметовете на общини на територията на област Силистра; осъществява дейности по координация с териториалните звена на територията на област Силистра; събира и систематизира отчетите на териториалните звена в област Силистра; осъществява процесуално представителство, при необходимост; изпълнява и др. задачи, възложени от Областния управител, неговите заместници, главния секретар и директора на дирекция АКРРДС.
 
II. Конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра.
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „професионален бакалавър по …“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит – не се изисква; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС; декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; подробна автобиография на кандидата.
 
5. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага дейността на по-високите длъжностни нива; участва в разработването на самостоятелни проекти по конкретни приоритети от Оперативните програми; участва в разработването на проекти с партньорско участие на общини от областта; поддържа и актуализира база данни за проекти, осъществявани на територията на областта, предоставяйки тази информация и за интернет страницата на администрацията; оказва методическа помощ на целевите групи (общини, НПО и др.) при изготвяне на проекти за кандидатстване по програмите на ЕС; изготвя и актуализира база данни за НПО на територията на област Силистра; координира и отговаря за изпълнението на ангажиментите на областния управител, съгл. Закона за регионално развитие; изготвя периодични сведения, справки и отчети; изпълнява и др. задачи, възложени от Областния управител, неговите заместници, главния секретар и директора на дирекция АКРРДС.
 
 
6. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27; срок: 10 дни от публикуването на обявлението за конкурса, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа..
 
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
 
8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 610 лв.
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра