Обява за търг с тайно наддаване за продажба на две сгради - частна държавна собственост

 
О Б Я В А
 
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
на основание чл. 44, ал. 2 от ЗДС, във връзка с Глава пета от ППЗДС,
 
 
О Б Я В Я В А:
 
 
 
 
Търг с тайно наддаване за продажба на две сгради - частна държавна собственост:
 
1. Сграда с идентификатор 15031.501.302.1, ЗП 107 кв. м. и
2. Сграда с идентификатор 15031.501.302.2, ЗП 72 кв.м. и РЗП 144 кв.м.
 
Сградите са изградени в Поземлен имот с идентификатор 15031.501.302 по КККР на гр. Главиница, описани в АЧДС № 3861/24.10.2016 г.
 
Търгът ще се проведе на 27 ноември 2019 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 27, при:
 
Начална тръжна цена 7 595,40 лв. (седем хиляди петстотин деветдесет и пет лева и четиридесет ст.), без включен ДДС.
 
Тръжна документация за участие в търга се закупува лично или от упълномощено лице всеки работен ден до 17.00 часа на 15.11.2019 г. в Областна администрация, дирекция АКРРДС, срещу сума от 300,00 (триста) лева с ДДС, която не подлежи на възстановяване, внесена по сметка на Областна администрация Силистра СЖ ЕКСПРЕСБАНК Силистра: BG93TTBB94003105016145, BIC:TTBBBG22.
 
Депозит за участие - 1000,00 лв. (хиляда лева), внесен в срок до 25.11.2019 г. по сметка: BG57TTBB94003305016146, BIC: TTBBBG22 на Областна администрация Силистра в ЕКСПРЕСБАНК Силистра;
 
Начин на плащане: в български лева.
 
Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Областна администрация, гр. Силистра, ул. "Добруджа" № 27 до 17.00 часа на 25.11.2019 г.
 
Оглед на имота може да се извършва всеки вторник и четвъртък до 17.00 часа на 21.11.2019 г. срещу удостоверение за оглед (образец №3 към тръжната документация).
 
 
За контакти:
 
тел.: 086 818 838, инж. Ст. Стефанов
тел.: 086 818 832, ст. експерт Я. Христова