О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността "Служител по сигурността на информацията" към Областна администрация Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. "Добруджа" № 27, на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-49/06.11.2018 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I. Конкурс за длъжността "Служител по сигурността на информацията" към Областна администрация Силистра.
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователно-квалификационна степен - "бакалавър"; ранг - IV младши или професионален опит - 3 години; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; да притежават само българско гражданство; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; да не страдат от психически заболявания, удостоверени по съответния ред и да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация (при наличие).

2. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител; други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 
4. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
- Добри познания и работа с MS Excel и MS Word;
- работа в екип;
- професионална компетентност;
- комуникативна компетентност.

5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): Oбластна администрация Силистра, ул. "Добруджа" № 27 от 9.00 до 17.00 ч. всеки работен ден; срок: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
 
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и на интернет страницата на Oбластна администрация Силистра - www.silistra.government.bg.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение; извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите; осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица; следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията; разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение; организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация и др.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 510 до 1250 лв. за I степен от длъжностното ниво по КДА, съгласно НЗСДА.
 
 
ИЛИЯН ВЕЛИКОВ
За областен управител на област Силистра
(Заповед №РД-21-23/02.11.2018 г.)