Списък за допуснатите кандидати за длъжностите "Финансов експерт" и "ВиК експерт" в "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Силистра"

 
 
 
 
Комисия за допускане на кандидати до конкурс за длъжностите "Финансов експерт" и "ВиК експерт" в "Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Силистра", назначена със Заповед № АВК-01-1/22.01.2018 г. на Председателя на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД – Силистра, реши:
 
Допуска до участие в конкурс следните кандидати:
 
1. Валерий Маринов Маринов – за длъжността "ВиК експерт" в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Силистра";
 
2. Елка Иванова Кирчева – за длъжността "Финансов експерт" в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД Силистра".
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест и провеждане на интервю на 19.11.2018 г. (понеделник) от 13.00 ч. в сградата на Oбластна администрация Силистра, ул. "Добруджа" № 27.
 
 
Стоян Бонев
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Дата: 02.11.2018 г.