Уведомление по чл. 80, ал. 1 от ЗДС

 
 
 
ДО
ЗК „ЕДИНСТВО“
ГР. АЛФАТАР 7570, ОБЩ. АЛФАТАР, ОБЛ. СИЛИСТРА
 
 
Относно: Започване на административно производство по чл. 80, ал. 1 от Закона за държавна собственост.
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н …,
 
Във връзка с установеното по безспорен начин неправомерно/без правно основание и не по предназначение ползване от Ваша страна на част от имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 00415.502.4044 с обща площ 32,360 дка по КККР на гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, с нтп „За стопански двор“, АЧДС № 3557/11.05.2012 г., с предоставени права на управление на МЗХГ, въз основа на постъпило в Областна администрация мотивирано искане от Директора на ОД „Земеделие“-Силистра и с цел защита на държавната недвижима собственост, Ви уведомявам за започване на административно производство по принудително изземване на обработената част от посочения държавен имот.
 
На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви предоставям 7-дневен срок от получаване на настоящото писмо, в който можете да представите в Областна администрация Силистра обяснения по повод откриване на производството, както и доброволно да заявите писмено, че ще освободите имота – частна държавна собственост.
 
 
 
С уважение,
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ
Областен управител на област Силистра