Обява за провеждане на търг с тайно наддаване

 
 
На основание чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 във връзка с чл. 43 от ППЗДС, областният управител на област Силистра
 
ОБЯВЯВА
 
 
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:
 
Самостоятелен обект 66425.500.4347.2.23, представляващ апартамент със ЗП 40,78, и адрес: гр. Силистра, бул. „Македония“ № 207, бл. „Софроний Врачански“, вх. Б, ет. 8, ап.23.
 
Търгът за имота ще се проведе на 31.08.2018 г. от 11,00 ч. в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27.
 
Заявления за участие в търга се подават до 17,00 ч. на 29.08.2018 г. в деловодството на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27.
 
Начална месечна наемна цена: 95, 00 лв. (деветдесет и пет лева), без ДДС.
 
Цена на тръжната документация: 50,00 лв.(петдесет лева), внесена по сметка на Областна администрация Силистра СЖ „ЕКСПРЕСБАНК“ АД Силистра, клон Русе IBAN: BG93TTBB94003105016145, BIC: TTBB BG 22
 
Депозит за участие в размер на 30,00 лв. (тридесет лева) се внася по сметка на Областна администрация Силистра в СЖ „ЕКСПРЕСБАНК“ АД Силистра, клон Русе IBAN: BG57TTBB94003305016146, BIC: TTBB BG 22
 
Оглед на имота може да се извършва след закупена тръжна документация, с предварителна заявка (по образец), всеки вторник и четвъртък до 28.08.2018 г.
 
Закупуване на тръжна документация - всеки работен ден до 24.08.2018 г. от 9,00 ч. – 12,00 ч. и от 12,30 ч. – 17,00 ч., след представен платежен документ за стойността ѝ.
 
За справки:
тел.: 086 818 838 – Ст. Стефанов
086 818 832 – Я. Христова