С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" към Областна администрация - Силистра

 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" към Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-23/09.08.2017 г. на областния управител на област Силистра, реши: 
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Митко Стоянов Костадинов
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.08.2017 г. от 10.00 часа в сградата на областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.08.2017 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. "Добруджа" 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 24.08.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс:
 
1. Пламен Стоянов Петров
 
 
 
Елена Томова
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 14.08.2017 г.