С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

 
 
 
 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-11/24.04.2017 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Женя Милкова Маринова-Георгиева
2.    Десислав Йорданов Черников
3.    Елиз Тинджарова Шабанова
4.    Янка Милкова Христова
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 15.05.2017 г. от 10.00 часа в  сградата на областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 15.05.2017 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 15.05.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс – няма.
 
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 28.04.2017 г.
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Старши експерт” в дирекция АКРРДС
 
 
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Класификатор на длъжностите в администрацията
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за горите
Закон за водите
Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Устройствен правилник на областните администрации
Правилник за прилагане на закона за държавната собственост