О Б Я В А за конкурс за длъжност "старши експерт" в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Областна администрация Силистра
 
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, във връзка чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 
ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Старши експерт“
 
в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", с месторабота в Областна администрация Силистра, щатни бройки: 1 при следните условия:
 
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:
-          образование: Магистър;
-          професионален опит – 1 година;
-          минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
 
 
Име на изискване
 
Нормативен акт
образователно-квалификационна степен – „магистър“, специалност „Право“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит –  1 година; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Закон за държавния служител
 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
 
4. Начин за провеждане на конкурса: тест и интервю
 
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
 
-          Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
-          Заявление за участие в конкурс
-          Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен
-          Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
-          Копие от документи за придобита правоспособност
 
6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 26.04.2017 г., в сградата на Областна администрация Силистра, на адрес ул. "Добруджа" 27.
 
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страницата на областна администрация Силистра, както и на информационното табло във фоайето на областна администрация - I-ви етаж.
 
8. Описание на длъжността: подпомага и съдейства на областния управител, главния секретар и директора на дирекция АКРРДС при осъществяване на техните правомощия; осъществява процесуално представителство на областния управител по дела, свързани с имоти - държавна собственост; отразяване промени в обстоятелствата върху издаден Актове за държавна собственост; изготвя проект на заповеди за деактуване/отписване от актовите книги на имоти, престанали да бъдат държавна собственост, неправилно са били актувани като такива или основанието за актуването им е отпаднало по смисъла на ЗДС и ППЗДС; издава удостоверения при продажба на съсобствен имот; извършва удостоверявания за признаване правото на собственост върху имоти, чрез извършване на обстоятелствени проверки; изготвя справки за имотите - държавна собственост; участва в правноадминистративно-техническата подготовка на процедурите, свързани с придобиване, предоставяне, разпореждане и управление на държавната собственост на територията на област Силистра и др..
 
9. Размер на основната заплата,определена за длъжността -  700 лв.