П Р О Т О К О Л oтносно оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати и класирането за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на областна администрация Силистра

 
 
Вътр. № 1-970-4/07.11.2016 г.
 
П Р О Т О К О Л
 
на конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-14/20.10.2016 г. на областния управител на област Силистра
 
Относно: оценяване резултатите на кандидатите от конкурса – интервю, окончателните резултати и класирането за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на областна администрация Силистра
 
Допуснати кандидати до интервю:
 
1.    Елка Йорданова Михайлова
2.    Симонета Тихомирова Тодорова
3.    Октан Кямил Мехмед
 
Провеждане на конкурса – интервю
 
Начало: 14,05 часа; Край: 14,30 часа.
Председателят на конкурсната комисия зададе предварително формулираните въпроси, чрез които се установява в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.
Всеки член на комисията прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори и попълни формуляр, съгласно Приложение № 4 - за експертните длъжности по чл. 5, ал. 2 от Закона за държавния служител, предварително подписан от кандидата.
 
Резултати:
 
Сборът на оценките на членовете на комисията за кандидата Елка Йорданова Михайлова на проведения конкурс - интервю е 88 и е по-голям от минималната оценка 75, определена от комисията.
Сборът на оценките на членовете на комисията за кандидата Симонета Тихомирова Тодорова на проведения конкурс - интервю е 86 и е по-голям от минималната оценка 75, определена от комисията.
Сборът на оценките на членовете на комисията за кандидата Октан Кямил Мехмед на проведения конкурс - интервю е 82 и е по-голям от минималната оценка 75, определена от комисията.
 
Окончателните резултати са посочени във попълнен Формуляр, съгласно Приложение №6 от НПКДС
 
Класиране на кандидатите, успешно издържали конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на областна администрация Силистра :
 
  1. Елка Йорданова Михайлова                    -   604
  2. Симонета Тихомирова Тодорова             -   596
  3. Октан Кямил Мехмед                              -   562
 
Подписи на членовете на конкурсната комисия:
          1. Тодор Динков:    /П/
          2. Маргарита Бочева: /П/
          3. Иванка Христова: /П/
 
 
 
 
Дата: 07.11.2016 г.