С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

 
 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-14/20.10.2016 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Елка Йорданова Михайлова
2.    Симонета Тихомирова Тодорова
3.    Октан Кямил Мехмед
4.    Генчер Мехмед Адил
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 07.11.201г. от 10.00 часа в сградата на областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.11.2016 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 07.11.201г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс:
 
1.    Петко Стоянов Милков
 
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 24.10.2016 г.
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
 
 
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Устройствен правилник на областните администрации
Закон за устройство на територията
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за държавната собственост
Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
Закон за публичните финанси
Закон за регионалното развитие
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие