О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността „младши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра

 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10 а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-35/03.10.2016 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I. Конкурс за длъжността младши експертв дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра.
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „магистър“, специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност; ранг – V младши (при наличие); професионален опит – не се изисква; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и юридическа правоспособност; подробна автобиография на кандидата.
 
5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27; срок: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
 
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
 
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага дейността на по-високите длъжностни нива като събира и систематизира информация, обработва бази данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения; участва в изпълнение правомощията на областния управител по Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за държавната собственост (ЗДС) и ППЗДС като следи за правилното прилагане на действащите нормативни изисквания; предоставя административни услуги по компетентност от СУНАУ; подпомага и консултира изпълнението на дейностите, свързани с устройство на територията и държавна собственост; изготвя проекти на договори във връзка с осъществяване дейностите в направление държавна собственост в дирекция АКРРДС; осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт; съставя експертни доклади по обработената и систематизирана информация; проучва и обобщава различни практики, проблеми и предлага алтернативни решения, във връзка с дейността на Областна администрация – Силистра; изготвя периодични сведения, справки и отчети.
 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 600 лв.
 
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра