Вътрешни правила


                    
 
 
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
 
Силистра, ноември 2019 г.
 
 
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
Раздел I.
Предмет, обхват и действие
 
Чл. 1. Настоящите Вътрешни правила уреждат организацията на административното обслужване в областна администрация Силистра по начин, който да ги направи достъпни, да улесни потребителите на административни услуги чрез гарантиране на законосъобразното им и срочно предоставяне. 

Чл. 2. (1) Правилата имат за цел:
1. да се улеснят гражданите при получаване на информация относно видовете административни услуги, извършвани в областна администрация Силистра, включително предлаганите електронни административни услуги;
2. да се спести времето на гражданите като приемането, регистрирането, координирането и следенето на работата по преписките се извършва вътрешно между самите служители, без участието на гражданите;
3. да се улесни и ускори извършването на различни видове справки, като цялата информация, касаеща всички преписки, е синтезирана на едно място;
4. да се повиши качеството и ефективността на работата на администрацията.
(2) Настоящите правила кореспондират и взаимно се допълват с Хартата на клиента и Вътрешните правила за организацията на документооборота в областна администрация Силистра и инструкциите за работа с административната информационна система (АИС).
(3) Административното обслужване се извършва в съответствие с утвърдените административни услуги от Регистъра на услугите и в съответствие с дейностите и функциите на областна администрация Силистра, регламентирани в нормативните актове.
(4) Областна администрация Силистра предоставя информация и оказва съдействие на омбудсмана на Република България във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени до него.
 
 
Раздел II.
Принципи на административното обслужване
 
Чл. 3. (1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и при гарантиране на: 
1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване; 
2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
3. любезно и отзивчиво отношение;
4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
5. надеждна обратна връзка;
6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
7. качество на предоставяните услуги.
8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
(2) Областна администрация Силистра извършва периодичен анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагането на картови плащания, внедряването и прилагането на различни начини за плащане, информирането и насърчаването на потребителите за използването им и за извършването на контрол на тези дейности.
(3) ОА Силистра осигурява възможност за плащане на административните услуги чрез ПОС терминал, който се намира в звеното за административно обслужване. 
 
Чл. 4. Областна администрация Силистра извършва комплексно административно обслужване при техническа възможност за това и със съдействието на съответните администрации, когато това не противоречи на законодателството в страната.
 
 
Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 
Раздел I.
Звено за административно обслужване

Чл. 5. (1) Административното обслужване на физическите и юридическите лица в областна администрация Силистра е организирано на принципа на „едно гише”.
(2) Областна администрация Силистра оформя и поставя указателни табели за местонахождението на звено „Административно обслужване”, съгласно Инструкция № 1 за институционалната идентичност на администрациите.
(3) Работното време на звено „Административно обслужване” е от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 часа.
(4) В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звено „Административно обслужване” продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.
(5) Областна администрация Силистра използва административна информационна система (АИС) с активирана функция за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административните услуги. 
 
Чл. 6. (1)  Приемането на искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби и протести, предложения и сигнали, предоставянето на информация относно хода на образуваните преписки и връчването на исканите документи се осъществява от служители в звено „Административно обслужване“, намиращо се на етаж І в сградата на областна администрация Силистра.
(2) Звено „Административно обслужване” представлява обособено работно място на служители от състава на дирекция АПОФУС и/или от служители на дирекция АКРРДС, на които чрез длъжностни характеристики и във връзка с характера на исканата административна услуга са вменени задължения по предоставяне на административни услуги.
 
Чл. 7. (1) Потребителите на административни услуги контактуват с областна администрация Силистра чрез звеното за административно обслужване, като за тяхно улеснение и удобство, администрацията е обособила място, където могат да попълват формуляри и да се запознават с предоставяните от администрацията услуги. 
(2) Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в тях, препращането на компетентен орган, сроковете за предоставяне на административни услуги, както и други въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в глава V, раздел І на АПК.
 
Чл. 8. (1) Служителите от звено „Административно обслужване“ имат следните задължения:
1. предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
2. отговарят на запитвания от общ характер и насочват въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
3. разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за предоставяне на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред; 
4. приемат заявления, включително заявления за електронни административни услуги и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
5. приемат заявления и регистрират запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
6. проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък; 
7. дават информация за хода на работата по преписката;
8. осъществяват връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
9. предоставят исканите документи;
10. осъществяват контакт със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.
11. разясняват начина на плащане на заявената административна услуга, като насърчават плащането с платежна карта чрез терминални устройства ПОС в случаите на осигурена възможност за картови плащания.
 
Чл. 9. (1) Служителите от звено „Административно обслужване” могат да изискват незабавно предоставяне на информация и/или документи от другите звена в областна администрация Силистра, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административно обслужване на място.
(2) За навременното и качествено обслужване на потребителите на услуги служителите в структурните звена в областна администрация Силистра са длъжни да оказват съдействие и подпомагат служителите в звеното за административно обслужване с разяснения и консултации.
Раздел IІ.
Ред за регистрация и изпълнение на подадени искания, заявления, жалби, протести, сигнали и предложения 
 
Чл. 10 (1) Искания, заявления, вкл. за административни услуги, жалби, протести, сигнали и предложения се подават: 
- по пощата на адрес: гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27;
- на ръка в звеното за административно обслужване;
- чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/
(изисква се КЕП и профил в Системата)
- на електронна поща ss@ss.government.bg 
- на факс
- чрез Системата за електронен обмен на съобщения (за държавни институции)
- електронните услуги могат да бъдат заявени и чрез Единния модел за заявяване заплащане и предоставяне на електронни административни услуги https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/for-citizens-and-businesses (изисква се КЕП, профил в Системата за сигурно електронно връчване)
-Административни услуги могат да бъдат заявени и устно, за което се попълва протокол от длъжностно лице, пред което е заявена услугата.
(2) Приемането, регистрирането и предаването на документите, входящи и/или изходящи, се извършва в звеното за административно обслужване.
Чл. 10а (1) При приемането на искания/заявления за предоставяне на административна услуга, служителите от звено „Административно обслужване” предоставят на гражданите за попълване образци на заявления, в зависимост от желаната административна услуга.
(2) Ако е необходимо служителите дават указания за попълването на заявленията като предоставят и информация относно начинът на плащане и размера на таксите, които се дължат за съответната услуга – Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители; Тарифата за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, Закон за устройство на територията; Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на министъра на финансите за определяне на нормативни разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.
 
Чл. 11. (1) Искания/заявления за предоставяне на административна услуга се подават както писмено, така и устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
(1) Писменото искане съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни елементи, ако такива са предвидени в специален закон. 
(2) Служителите, приели искането/заявлението, потвърждават с писмено отбелязване внасянето му и го регистрират в административно-информационната система (АИС), поддържана в областна администрация Силистра. 
 
Чл. 12. В случаите, когато искането е подадено по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или факс, потребителите заплащат по банков път такса за съответната услуга, ако такава се дължи. Платежното нареждане за платена такса се прилага към заявлението.   
 
Чл. 13. Редът и сроковете за отстраняване на недостатъци в подадени искания, препращането на компетентен орган, сроковете за извършване на административни услуги, както и другите въпроси, свързани с издаването на актове във връзка с административното обслужване, са определени в глава пета, раздел I АПК. 
 
Чл. 14. (1)  Заявителите могат да избират начина на получаване на документите като отбелязват това в заявлението. 
(2) Административния акт може да бъде получен на място в звено „Административно обслужване“, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
(3) При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор административния акт се изпраща: 
1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя); цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;
2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към областния управител; цената за пощенската услуга се заплаща от областния управител на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;
3. по друг начин, който дава гаранция за доставянето на пратката на заявителя.
 
Чл. 14а. Когато в нормативен акт е предвидено, че за извършване на услугата се дължи такса, предоставянето на услугата се извършва след заплащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой.
 
Чл. 15. (1) Постъпилите заявления за извършване на административни услуги, жалби, протести, сигнали и предложения се разпределят по компетентност от областен управител чрез поставяне на резолюция в съответствие с Вътрешните правила за документооборот.
(2) Изпълнението на подадените искания/заявления по ал. 1, се извършва съгласно вътрешните правила за документооборот, инструкциите за работа с АИС и настоящите вътрешни правила. 
Раздел ІІІ. 
Взаимодействие между административните органи при комплексно административно обслужване
 
Чл. 16. (1) Искане за комплексно административно обслужване може да бъде подадено до областния управител и до всеки административен орган, който участва в него в звено „Административно обслужване“, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или факс. 
(2) При осъществяване на комплексно административно обслужване кореспонденцията между ведомствата и институциите се извършва по електронен път, приоритетно чрез средата за електронен обмен на документи.
(3) Подаването на документи по електронен път се извършва по реда на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 5 от 2017 г.)
 
Чл. 17. Областна администрация Силистра служебно  осигурява всички издавани от нея документи, необходими за предоставяне на услугата.
 
Чл. 18. (1) Подаването на заявление за комплексно административно обслужване до областния управител като компетентен орган се извършва по реда на АПК.
(2) В случаите на ал. 1 областният управител: 
 1. не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство; 
2. осигурява по служебен път информацията и доказателствените средства от други административни органи, необходими за издаване на административния акт на заявителя, освен  в случаите на обективна невъзможност.
3. уведомява заявителя за отстраняване на недостатъците в заявлението по реда на чл. 30 АПК;
4. издава или отказва издаването на административния акт с мотивирано решение, като предоставя административната услуга по предпочитания от заявителя начин – на мястото, където е заявена; на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги;
5. осъществява комплексното административно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.
(3) Пощенските разходи за изпращане на административен акт от областния управител до заявителя са за сметка на заявителя.
 
Чл. 19. (1) Заявяването на услугата пред областния управител като орган, участващ в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление по образец (Приложение № 2). 
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;
2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;
3. документ за платена такса, ако такава се изисква.
(3) По искане на областния управител компетентният орган му предоставя образец на заявление за съответната услуга и актуална информация в обем, необходим и достатъчен за изпълнение на дейностите по подготовка и окомплектоване на преписката. 
(4) След окомплектоване, преписката се изпраща до компетентния орган, предоставящ услугата, като  срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката. 
 
Чл. 20. В случаите на чл. 19 от настоящите Вътрешни правила, областният управител: 
1. образува производството, като проверява наличието на приложенията към заявлението;
2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;
3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на административен акт. Пощенските разходи за изпращане на преписката са за сметка на областния управител.
 
 
Раздел ІV.

І. Административни услуги. Електронни административни услуги. 
 
Чл. 20а (1) Областна администрация Силистра предоставя административни услуги в съответствие с Регистъра на услугите, който е част от Административния регистър и в съответствие с дейностите и функциите на областна администрация, регламентирани в нормативните актове.
(2) Административните услуги са вписани в Регистъра на услугите, раздел „Административни услуги и режими“ на следния електронен адрес:
 https://iisda.government.bg/adm_services/services/from_regional_administrations
(3) Областна администрация Силистра предоставя част от административните си услуги и като електронни административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, на адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services#anchor13
(4) Областна администрация Силистра приема и изпраща електронно подписани документи с квалифициран електронен подпис на адрес: ss@ss.government.bg, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщения. 
(5) Подробна информация относно всяка предлагана електронна административна услуга се съдържа на официалната интернет страница на администрацията. 
(6)  Електронните административни услуги се предоставят в съответствие с принципите на комплексното административно обслужване по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 
Раздел V.
Информация за услугите 
 
Чл. 21. (1) Областна администрация Силистра осигурява информация за извършваните от нея административни услуги, за реда и организацията за предоставянето им, за всички осигурени начини за тяхното плащане, както и за извършваното от нея комплексно административно обслужване и съдейства на потребителите съгласно чл. 28 АПК. 
(2)  Информацията за административното обслужване следва да бъде:
1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;
2. достъпна за хора с увреждания;
3. без абревиатури, съкращения и препратки.
(3) Областна администрация Силистра осигуряват задължителна информация относно всяка една от предоставяните услуги съгласно приложение № 3 от Наредбата за административното обслужване, която се обявява по реда на чл. 28, ал. 2 от АПК и в Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията. (4) Информацията по чл. 28, ал. 1 от АПК. (Приложение № 3 от Наредбата за административното обслужване), както и информация за възможностите за подаване или получаване на документи по електронен път се обявява в интернет на страницата на администрацията, на официалното табло за обявления, в брошури, с които всеки заинтересован може да се сдобие, чрез разяснения на длъжностните лица, приемащи исканията, или по друг подходящ начин.
(5) Информацията по приложение № 3 от Наредбата се актуализира във всички източници в 7-дневен срок от настъпване на всяка промяна в обстоятелствата.
(6) Информацията върху указателните табели в административната сграда и върху отличителните знаци на служителите се представя както на български, така и на английски език, а при възможност – и на друг от официалните езици на Европейския съюз.
(7) Областна администрация Силистра посочва в информацията по приложение № 3 от Наредбата възможността за извършване на картови плащания. Потребителите на административни услуги се информират и с поставяне на подходящи съобщения и указателни табели на определените за това места, както и на интернет страница на съответната администрация. 
(8) Организацията и контролът по изпълнението на задълженията по ал. 1 – 7 се извършват от главния секретар на областна администрация Силистра, като това се включва в длъжностната му характеристика.
 
Чл. 22. (1) За предоставяните електронни административни услуги, ОА Силистра предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услуги на информацията, съдържаща се в чл. 13 от Закона за електронното управление:
-наименование;
-седалище;
-данни за кореспонденция, включително телефон, електронен адрес и интернет страница;
- актуален и действащ телефон, на който потребителят би могъл да получи информация за предоставяната услуга, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприеме за получаване на услугата;
- уникален идентификатор;
- информация за подаване на предложения, сигнали и жалби;
(2) ОА Силистра предоставя на получателя достъп до своите актове и до всички изявления и данни, събрани за получателя, във връзка с предоставяне на услугата по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
 
 
ГЛАВА ІІІ.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПОВОД АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 
Раздел I.
Управление на качеството
 
Чл. 23. (1) Административното обслужване в областна администрация Силистра се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване: 
1. при изпълнение на служебните си задължения всеки служител в държавната администрация носи отличителен знак със снимка и данни за имената, длъжността, администрацията и звеното, към които принадлежи;
2. служителите от областна администрация Силистра се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;
3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни;
4. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звеното „Административно обслужване” е не повече от 20 мин., в случай че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, то се обявява изрично в Хартата на клиента;
5. в звено „Административно обслужване”, са осигурени места за сядане, подходящи за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания.
(2) Административното обслужване в областна администрация Силистра се осъществява и при спазване на следните собствени стандарти:
1. подобряване на достъпа до административните услуги и информацията за сроковете за извършването им;
2. предоставяне на ефективни и качествени административни услуги;
3. предоставяне на необходимата информация през целия процес на административното обслужване;
4. извършване на административни услуги в условията на пълна конфидециалност чрез гарантиране защитата на личните данни на потребителите на административни услуги.
 
Чл. 24. (1) Областна администрация Силистра е приела Харта на клиента, която е публикувана на интернет страницата на администрацията: www.silistra.government.bg
(2) Хартата на клиента включва:
1. общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване;
2. начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите;
3. правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.
 
Чл. 25. (1) Областна администрация Силистра отчита състоянието на административното обслужване веднъж годишно чрез Интегрираната информационна система за държавната администрация (ИИСДА), която поддържа Административния регистър.
(2) Областният управител определя със заповеди отговорните служители, които подават и обобщават информацията, попълват и публикуват данните в ИИСДА. 
(3) Служителите по ал. 2 отговарят за достоверността на въвежданата информация и за спазването на сроковете за попълване на отчетите в ИИСДА.
(4) Задълженията за попълване и публикуване на данните в ИИСДА се включват в длъжностните характеристики и в работните планове на съответните служители. Резултатите от изпълнението се отчитат при определяне на годишната оценка. 
 
Чл. 26. Всяка година до края на февруари областна администрация Силистра отчита дейността си за предходната година в доклад, който се представя в Министерски съвет и се публикува на Интернет страницата й.
 
 
Раздел II.
Механизми за обратна връзка и изследване на удовлетвореността. 
 
Чл. 27. (1) Областна администрация Силистра създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите.
(2) Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали и оплаквания.
(3) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети „Вашето мнение за нашата работа”, предоставяни в звено „Административно обслужване”; кутия за мнения, препоръки, сигнали и коментари, поставена на входа на сградата; създадената към областна администрация Силистра комисия за работа с предложения и сигнали; телефон 086 818 812 на звено „Административно обслужване”; интернет страница – www.silistra.government.bg; електронна поща – ss@ss.government.bg;
(4) Средствата по ал. 3 се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги.
(5) Проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите се извършва периодично, но не по-малко от веднъж годишно.
(6) Получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите се обсъждат и консултират с неправителствените организации на гражданите и бизнеса и с представителите на гражданското общество. В резултат на получената информация се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. 
  

ГЛАВА ІV.
КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И САНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 
Раздел I.
 
Чл. 28. (1) Нарушенията на задълженията, предвидени в Наредбата за административното обслужване се установяват от длъжностно лице, определено със заповед на областния управител. 
(2) Длъжностното лице по ал. 1 съставя актове за установяване на административни нарушения на служители от областната администрация в случаи на констатирани нарушения и неспазване на задължения по Наредбата за административното обслужване. 
(3) Наказателните постановления се издават от областния управител на област Силистра.
(4) Съставянето на актове за установяване на нарушения и определянето размера на глобите се извършват на основание чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
 

Заключителни разпоредби
 
1§. Вътрешните правила се приемат на основание чл. 14, т. 6 от Устройствения правилник на областните администрации, чл. 5а от Закона за администрацията,  чл. 1, ал. 2 и чл. 6 от Наредбата за административното обслужване.

2§. Ръководителите и служителите в областна администрация Силистра са длъжни да спазват разпоредбите на настоящите вътрешни правила.

3§. Цялостното ръководство и контрол по административното обслужване се осъществява от главния секретар на областна администрация Силистра.

4§. Неразделна част от настоящите вътрешни правила са Приложение № 1 и Приложение № 2.

5§. Измененията на вътрешните правила влизат в сила от деня на утвърждаването им от Главния секретар на областна администрация Силистра.