О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжността „старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра

 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. "Добруджа" № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-10/12.02.2016 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I. Конкурс за длъжността старши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра.
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „бакалавър“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит –  1 година; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки”.
 
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; подробна автобиография на кандидата.
 
5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27; срок: 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса.
 
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
 
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага дейността на по-високите длъжностни нива като събира и систематизира, обработва бази данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения; участва в работни групи по изготвяне на проекти, свързани с развитието на област Силистра; участва в изготвянето на програми, правилници и др. материали, свързани с работата на дирекция АКРРДС; участва при организирането на заседания и подпомага работата на Областната комисия по транспорт; участва в инсталирането и тестването на програмни продукти; следи за нормалното функциониране на информационните системи; прави аргументирани предложения пред ръководството за оптимизация на техниката (хардуера) и необходимия за обновяването ресурс; подпомага обучението на служителите във връзка с внедряване на нови информационни системи; носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността.
 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 650 лв.
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра