Актуализиран е Законът за признаване на професионални квалификации

19/11/2015
 
Правителството предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации с цел хармонизиране националното право на България с европейското законодателство. Предвижданата актуализация цели укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации. Въвежда се Европейската професионална карта.
Предвижданите промени засягат частичния достъп до професии, защитата на местните потребители в приемащата държава-членка, предоставянето на услуги на временен или случаен принцип в държавите-членки на ЕС, което се обвързва с различни предпазни мерки. За да се гарантира правна сигурност, на специалистите вече ще бъде известно от самото начало дали е необходима предварителна проверка на професионалните квалификации и кога може да се очаква решение. За прилагането на механизма на признаване в рамките на общата система, различните национални програми за образование и обучение се групират в различни нива. Въвежда се възможността за изразяване на продължителността на дадена програма освен в брой часове и в кредити по Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS). За гарантирането на високо ниво на обществено здраве и безопасност на пациентите на територията на ЕС се изменят и критериите, използвани за определяне на базовото обучение по медицина. Въвеждат се мерки за увеличаване на мобилността при медицинските специалисти. Обучението на медицински сестри с общ профил, организацията на което все още се различава според националните традиции, вече ще предоставя по-надеждна и насочена в по-голяма степен към резултатите гаранция, че специалистът е придобил определени знания и умения по време на обучението си. С цел акушерките да бъдат подготвени да посрещнат сложните потребности в областта на здравеопазването, свързани с техните дейности, обучаващите се в специалността „акушерство“ е необходимо да притежават добра общообразователна подготовка преди да започнат обучението по акушерство. Променят се минималните квалификационни изисквания за архитектите, като се отразяват нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти. Въвеждат се т. нар. „общи принципи на обучение“, чрез които се насърчава по-голям автоматизъм при признаването на професионалните квалификации за онези професии, които в момента не се ползват от него. Задължително става специалистите да притежават необходимите езикови умения за упражняването на професията. Въвежда се възможността ако завършил студент премине стаж за усвояване на професията в друга държава-членка, този стаж да бъде признат, когато лицето кандидатства за достъп до регулирана професия в държавата-членка по произход.
Необходимостта от модернизиране на правото на Европейския съюз в областта на признаване на професионални квалификации и работата във връзка с това на множество европейски институции доведоха до приемането на директиви на Европейския парламент относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС) №1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар. Измененията в Директива 2005/36/ЕО водят до задължителни промени и в националните правни актове, които транспонират това европейско законодателство.