Конкурс за длъжността „Главен секретар“ в областна администрация Силистра

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-45/22.10.2015 г. на Областния управител
 
О Б Я В Я В А
 
Конкурс за длъжността „Главен секретар“ в областна администрация Силистра при следните условия:
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „магистър“; ранг – I младши (при наличие); професионален опит на ръководна длъжност – 6 години; да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 
2. Начин на провеждане на конкурса: защита на концепция за стратегическо управление на тема: "Административно ръководство, координация и контрол върху дейността на областна администрация Силистра" и провеждане на интервю.
 
3. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПКДС; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако има такава); копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, автобиография СV формат.
 
4. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, в срок: до 17.00 часа на 18.11.2015 г.
 
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
 
6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Осъществява административно ръководство и контрол на областната администрация; Ръководи, координира и контролира работата на областна администрация Силистра, отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели; Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на областния управител; Осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена; Контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване и за опазването на служебната тайна; Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия; Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в областната администрация; Организира обучения във връзка с повишаване професионалната квалификация на служителите и за подобряване на административното обслужване; Следи разходването на предоставените бюджетни средства; Упражнява контрол за недопускане административни пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами или нередности; Отговаря за въвеждането на комплексно административно обслужване.
 
7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността в границите: 600-2100 лв.
 
 
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра