О Б Я В Л Е Н И Е за конкурс за длъжност „Служител по сигурността на информацията“ в областна администрация Силистра

 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-38/28.08.2015 г. на Областния управител
 
О Б Я В Я В А
 
 
 
Конкурс за длъжността „Служител по сигурността на информацията“ в областна администрация Силистра при следните условия:
 
1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – „бакалавър“, ранг – ІV младши (при наличие); професионален опит –  3 години; лицето да притежава само българско гражданство и  разрешение за достъп до класифицирана информация.
 
2. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 
3. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, разрешение за достъп до класифицирана информация, подробна автобиография на кандидата.
 
4. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители: областна администрация Силистра, ул.„Добруджа“ № 27, в срок: до 17.00 часа на 11.09.2015 г.
 
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
 
6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 1. Осигурява защитата на класифицираната информация в областна администрация Силистра и носи отговорност за изпълнението на задълженията по Закона за защита на класифицираната информация; 2. Подпомага областния управител по планирането, организирането и управлението на отбранително-мобилизационната подготовка на областта. 
 
7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 600 лв. 
 
 
 
СТОЯН БОНЕВ
Областен управител на област Силистра