Правителството одобри окончателния вариант на ОП „Региони в растсж”

7/5/2015
 
Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в началото на м. юни 2015 г.
Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:
Ø    Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” с бюджет 106 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” с бюджет 51 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” с бюджет 194 млн. евро;
Ø    Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” с бюджет 52 млн. евро.
Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.
Подкрепата за 28 малки града от националната полицентрична система ще се осъществява чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси.
Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.