С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

 
 
 
СПИСЪК
за допуснатите и недопуснатите кандидати
 
за длъжността  „Младши експерт” в  дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-19/01.08.2014 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Мирослава Георгиева Екзарова
2. Фарадин Динчеров Фарадинов
3. Антоанета Николова Йорданова
4. Галина Димитрова Стоянова
5. Даниела Жекова Цонева
6. Гюлджан Метин Ниязи
7. Диана Тонева Георгиева
8. Татяна Кръстева Прокопиева
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.08.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 18.08.2014 г. в 14.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 18.08.2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Няма недопуснати до конкурс кандидати.
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
Дата: 05.08.2014 г.
 
 
 
 
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
 
 
Закон за администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Закон за общинската собственост
Закон за публичните финанси
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Устройствен правилник на областните администрации
Закон за държавния служител