С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Юрисконсулт”, дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация - Силистра

СПИСЪК
 
за допуснатите и недопуснатите кандидати
 
за длъжността  „Юрисконсулт”,  дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-4/04.02.2014 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Филиз Тинджарова Шабанова
2.    Генчер Мехмед Адил
3.    Тюнджер Ведат Кючюк
4.    Петко Стоянов Милков
5.    Лъчезар Тихомиров Чокоев
6.    Ганка Йорданова Желязкова
7.    Радка Христова Господинова
8.    Йордан Стоянов Андреев
 
 
   
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 24.02.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 24.02.2014 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 24.02.2014 г. от 14.00часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.   
 
II. Няма недопуснати кандидати до конкурс.
 
 
 
 
Лейла Слатинска
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 05.02.2014 г.
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“
 
Административно-процесуален кодекс
Граждански процесуален кодекс
Кодекс за поведението на служителите в държавната администрация
Кодекс на труда
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Закон за достъп до обществена информация
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за държавната собственост
Закон за обществените поръчки
Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Класификатор на длъжностите в администрацията
Устройствен правилник на областните администрации
Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
Наредба №7 от 14.11.1997 г. за продажба на вещи – частна държавна собственост