С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Главен експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

СПИСЪК
 
за допуснатите и недопуснати кандидати
 
за длъжността  „Главен експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-5/04.02.2014 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Таня Стоянова Петрова
2.    Хасан Яшар Алегбер
3.    Манол Димитров Стоянов
4.    Лъчезар Тихомиров Чокоев
5.    Виктор Георгиев Михалев
6.    Айдън Ремзиев Софуев
 
 
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 25.02.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 25.02.2014 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 25.02.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс:
 
            1. Тюнджер Ведат Кючюк
 
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 05.02.2014 г.
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Главен експерт” в дирекция АКРРДС
 
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Класификатор на длъжностите в администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за общинската собственост
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Закон за публичните финанси
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Закон за регионалното развитие
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Наредба за провеждането на конкурсите за държавни служители
Устройствен правилник на областните администрации
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи