С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

СПИСЪК
 
за допуснатите и недопуснатите кандидати
 
за длъжността  „Старши експерт”,  дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-7/04.02.2014 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Таня Стоянова Петрова
2.    Лъчезар Тихомиров Чокоев
3.    Димитър Любомиров Георгиев
4.    Виктор Георгиев Михалев
 
 
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 26.02.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 26.02.2014 г. в 13.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 26.02.2014 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Недопуснати кандидати до конкурс:
 
              1.  Тюнджер Ведат Кючюк
 
 
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 05.02.2014 г.
 
 
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Старши експерт” в дирекция АКРРДС
 
Закон за администрацията
Устройствен правилник на областните администрации
Закон за държавния служител
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за държавната собственост
Закон за общинската собственост
Закон за устройство на територията
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Закон за публичните финанси
Наредба за служебното положение на държавните служители
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Класификатор на длъжностите в администрацията
Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи