С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт”, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра

СПИСЪК
 
за допуснатите и недопуснатите кандидати
 
за длъжността  „Младши експерт”,  дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация - Силистра
 
 
 
Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-22-6/04.02.2014 г. на областния управител на област Силистра, реши:
 
I . Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1.    Жулиан Иванов Раданов
2.    Калинка Вилхелм Куцилова
3.    Николай Петров Колев
4.    Генчер Мехмед Адил
5.    Илиана Денева Стефанова
6.    Диана Йорданова Касабова
7.    Таня Стоянова Петрова
8.    Стелиян Иванов Великов
9.    Тюнджер Ведат Кючюк
10.  Таня Владимирова Гецова
11.  Мировлава Георгиева Дечева
12.  Сердар Джеват Мустафа
13.  Виктор Руменов Цветанов
14.  Фарадин Динчеров Фарадинов
15.  Петко Стоянов Милков
16.  Соня Димитрова Попова-Стоянов
17.  Ренета Василева Недялкова
18.  Айдън Ремзиев Софуев
19.  Златинка Савчева Колева
20.  Милена Стефанова Маринова
21.  Кристине Павлинова Павлова
22.  Елдегюл Расим Ебазер
23.  Свилен Йорданов Андреев
24.  Таня Красимирова Тодорова
25.  Мариана Иванова Василева
26.  Ганка Йорданова Желязкова
27.  Мариана Николова Куманова
28.  Бистра Дончева Стефанова-Георгиева
29.  Анелия Георгиева Колева
30.  Марчела Кирова Искрова
31.  Виктор Георгиев Михалев
32.  Тихомира Върбанова Денева
 
 
 
Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 27.02.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра.
 
Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 27.02.2014 г. в 14.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра, ул. „Добруджа” 27, I-ви етаж.
 
Кандидатите, постигнали резултати над минималния, трябва да се явят на интервю на 27.02.2014 г. от 15.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Силистра – II-ри етаж.
 
II. Няма недопуснати до конкурс кандидати.
 
 
 
 
Тодор Динков
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ
 
Дата: 05.02.2014 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността „Младши експерт” в дирекция АКРРДС
 
Закон за администрацията
Закон за устройство на територията
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Наредба за прилагане на Класификаторана длъжностите в администрацията
Закон за общинската собственост
Закон за публичните финанси
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
Наредба за документите за заемане на държавна служба
Устройствен правилник на областните администрации
Закон за държавния служител
Консолидиран текст на Договора за Европейския Съюз
Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския Съюз