З А П О В Е Д за повторен търг с тайна наддаване за продажба на движими вещи

 

З А П О В Е Д №ДС-09-10
гр. Силистра,07.02.2014г.
 
            На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5, чл. 6 и чл. 15 от  Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Протоколот заседанието на комисията.
 
НАРЕЖДАМ:
 
Назначената с моя Заповед №ДС-09-3/20.01.2014 г. комисия да организира и проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ - частна държавна собственост:
 
ОПИСАНИЕ НА АВТОМОБИЛА
Регистрационен номер
СС 80 80 СВ
Дата на първична регистрация
01.05.1995 г.
Марка
БМВ
Модел
730 И
Вид
Лек-лимузина
Рама
 WBAGF21080DF75236
Двигател №
E6M3417M0000100
Обем на двигателя
2997 куб. см
Вид гориво
бензин
Брой места
4+1
Цвят
металик
Изминати километри
232 690
Застраховка за 2013 г.
Гражданска отговорност  и  Каско
           
            Търгът да  се проведе в сградата на областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27. 
Началната тръжна цена на вещта е 1360 (хиляда триста и шейсет)лв. без ДДС.  Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС.
Огледна вещта може да бъде извършван от 17.02.2014 г. до 24.02.2014 г., включително, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, на адрес - гр. Силистра ул. ”Добруджа” №27, в присъствието на член на Комисията.
Крайният срок за приемане на заявленията за участие /по образец/ е до 17,00 часа на 24.02.2014 г. в звено „Административно обслужване“ на Областна администрация Силистра, ул. ”Добруджа” №27.
          Депозитът за участие в търга в размер на 136,00 (сто тридесет и шест) лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена на вещта, следва да бъде внесен по банков път в СЖ „Експресбанк” - клон Силистра, по сметка на Областна администрация Силистра: IBAN сметка BG 57 TTBB 94003305 0161 46, BIG: TTBB BG 22.
         Офертите на кандидатите /по образец/ се приемат от 17.02.2014 г. до 24.02.2014 г., включително, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа. Кандидатите подават лично или чрез упълномощен представител офертата си след извършен оглед на вещта. Към офертата се представят документ за внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който е отразено името/наименованието на участникаи адрес за кореспонденция, и се пуска в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на кандидата.
         На вещта да се постави табела с обозначение на наименованието и началната тръжна цена.
         На 25.02.2014 г. комисията да класира офертите в тръжен лист, в който да впише всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите, да състави тръжен протокол в 3 екземпляра и да обяви резултатите от търга на таблото с обяви в сградата на администрацията. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Ако двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия да определи крайния купувач чрез жребий.
         Спечелилият търга да заплати предложената цена в български лева, по банков път в СЖ „Експресбанк” - клон Силистра, по сметка на Областна администрация Силистра: IBAN сметка BG93 TTBB 9400 3105 0161 45, BIG: TTBB BG 22 в срок до 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.
         Ако плащането не се извърши от спечелилият търга в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
         След заплащането на цената, със спечелилия търга участник да се сключи писмен договор за покупко-продажба. Вещта се предава на купувача след заплащане на цената и подписване на договора. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 5 лв. за всеки просрочен ден от изтичане на срока за приемането на вещта. Всички разходи, като вдигане на закупената вещ след плащане на цената и др. подобни, са за сметка на купувача.
         Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
         В случай, че не постъпят оферти или не са допуснати кандидати до участие в търга, вещта да бъде продадена при условията на чл. 16 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФ.
         В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс за неспазване реда и условията за неговото провеждане.
         Извлечение от настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Силистра и на интернет страницата на администрацията.
         Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя и членовете на комисията, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
         Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния секретар.
        
 
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра