Резултати от проведен търг с тайно наддаване на 15.01.2014 г. недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ:незастроен поземлен имот с идентификатор 24030.501.9203

 

Прикачени файлове