О Б Я В А за конкурс за длъжност „ЮРИСКОНСУЛТ“ в областна администрация Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-7/20.01.2014 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I.Конкурс за длъжността юрисконсултв дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към областна администрация Силистра.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: образователна степен – магистър, област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Право“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит – не се изисква; копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
2. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
3. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; подробна автобиография на кандидата.
4. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27;  срок: 17.00 часа на 04.02.2014 г.
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
6. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: осъществява и осигурява процесуално представителство на областния управител пред органите на съдебната власт; изготвя правни становища и разработва предложения за решаване на правни въпроси, свързани с функциите на областния управител и администрацията; разработва вътрешни правила, процедури и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на администрацията; подпомага дейността на по-високите длъжностни нива. 
7. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 335-1100 лв.
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра