О Б Я В А за конкурс за длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ в областна администрация Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-8/20.01.2014 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I.Конкурс за длъжността старши експерт“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към областна администрация Силистра.
1. Минимални и специфични изискванияза заемане на длъжността: образователна степен – „бакалавър“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит –  1 година; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления: „Администрация и управление” и „Право”.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; подробна автобиография на кандидата.
5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27; срок: 17.00 часа на 04.02.2014 г.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: изготвя анализи, доклади, отчети, поддържа регистри и бази данни, във връзка с осъществяване правомощията на областния управител; изготвя проекти на заповеди за отмяна на незаконосъобразни актове на кметовете на общини на територията на област Силистра; приема, съхранява и проследява всички протоколи от заседанията на общинските съвети на територията на областта, приема сигнали и жалби по същите и дава експертни становища по законосъобразността им; носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността.
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 340-1150 лв.
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра