О Б Я В А за конкурс за длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в областна администрация Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ № 27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-6/20.01.2014 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I.Конкурс за 4 (четири) щатни бройки за длъжността младши експертв дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”към областна администрация Силистра.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: образователна степен – „професионален бакалавър по....“; ранг – V младши (при наличие); професионален опит –  не се изисква; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
2. Предпочитани области на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки”.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен; подробна автобиография на кандидата.
5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27;  срок: 17.00 часа на 04.02.2014 г.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: подпомага дейността на по-високите нива като събира и състематизира информация; обработва база данни; проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения; подпомага дейността на областните съвети и комисии свързани с регионално развитие, устройство на територията, координация и административен контрол; координира и подпомага изпълнението на дейността на областния управител, съгласно действащата нормативна уредба; участва в работни групи  по изготвяне на проекти, свързани с развитието на област Силистра; изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 335-1100 лв.
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра