О Б Я В А за конкурс за длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в областна администрация Силистра

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Областен управител на област Силистра, със седалище и адрес: областна администрация Силистра, ул. “Добруджа“ №27, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-20-9/20.01.2014 г.
 
О Б Я В Я В А
 
I.Конкурс за длъжността главен експертв дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”към областна администрация Силистра.
1. Минимални и специфични изискванияза заемане на длъжността: образователна степен – „бакалавър“; ранг – IVмладши(при наличие); професионален опит –  2 години; кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
2. Предпочитани области на висшето образование: „Социални, стопански и правни науки“ и „Технически науки”.
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура: заявление за участие в конкурс - Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС; декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; подробна автобиография на кандидата.
5. Място и срок за подаване на документите за участие, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители (съгл. чл. 18, ал. 2 от АПК): областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ №27; срок: 17.00 часа на 04.02.2014 г.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на сградата на администрацията и в сайта на областна администрация Силистра www.silistra.government.bg.
7. Кратко описание на длъжността,съгласно утвърдената длъжностна характеристика:разработва експертни анализи и оценки в сферата на регионалното развитие; дава методически указания по прилагането на административните актове във връзка с изпълнението ангажиментите на областния управител в областта на регионалното развитие; участва в изготвянето на програми, правилници и др. материали, свързани с работата на Дирекция АКРРДС; координира дейността на съветите и комисиите от компетенциите на областния управител; организира и ръководи в работни групи по изготвяне на проекти, свързани с развитието на област Силистра.                             
8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: 350-1200 лв.
 
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра