Заповед за продажба на търг на БМВ

 

 

З А П О В Е Д
№ДС-09-3
гр. Силистра,20.01.2014 г.
 
            На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и Протокол за определяне на начална тръжна цена от  13.01.2014 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
В сградата на областна администрация Силистра, ул. „Добруджа“ № 27 да бъде проведен търг с тайно наддаване за продажба на следната движима вещ - частна държавна собственост:
 
ОПИСАНИЕ НА АВТОМОБИЛА
Регистрационен номер
СС 80 80 СВ
Дата на първична регистрация
01.05.1995 г.
Марка
БМВ
Модел
730 И
Вид
Лек-лимузина
Рама
 WBAGF21080DF75236
Двигател №
E6M3417M0000100
Обем на двигателя
2997 куб. см
Вид гориво
бензин
Брой места
4+1
Цвят
металик
Изминати километри
232 690
 
Началната тръжна цена на вещта е 1700 (хиляда и седемстотин)лв. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС, съгласно чл. 2 от ЗЗДС.
            За организиране и провеждане на търга, на основание чл. 4, ал 1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФНАЗНАЧАВАМ тръжна комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Филиз Тинджарова –  юрисконсулт;
 
         ЧЛЕНОВЕ:   1. Елис Белки – счетоводител;
                   3. Кирчо Чернев – гл. специалист ГКПП
          Резервни членове:
                   1. Ивелина Йосифова, главен счетоводител;
                   2. Левент Хасанов, изпълнител ;
          Оглед на вещта може да бъде извършван от 29.01.2014 г. до 05.02.2014 г., включително, всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа, на адрес - гр. Силистра, ул. ”Добруджа” №27, в присъствието на член на Комисията.
          Крайният срок за приемане на заявленията за участие /по образец/ е до 17,00 часа на 05.02.2014 г. в звено „Административно обслужване“ на Областна администрация Силистра, ул. ”Добруджа” №27.
          Депозитът за участие в търга в размер на 170,00 (сто и седемдесет) лв., представляващ 10 % от началната тръжна цена на вещта, следва да бъде внесен по банков път в СЖ „Експресбанк” - клон Силистра, по сметка на Областна администрация Силистра: IBAN сметка BG 93 TTBB 94003105 0161 45, BIG: TTBB BG 22.
         Офертитена кандидатите /по образец/ се приемат от 29.01.2014 г. до 05.02.2014 г., включително, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа. Кандидатите подаат лично или чрез упълномощен представител офертата си след извършен оглед на вещта. Към офертата се представят документ за внесен депозит, документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация на юридическо лице. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който е отразено името/наименованието на участникаи адрес за кореспонденция, и се пуска в урна, запечатана от председателя на тръжната комисия, в присъствието на кандидата.
          На вещта да се постави табела с обозначение на наименованието и началната тръжна цена.
        На 06.02.2014 г. комисията да класира офертите в тръжен лист, в който да впише всички получени оферти и тръжните номера на кандидатите, да състави тръжен протокол в 3 екземпляра и да обяви резултатите от търга на таблото с обяви в сградата на администрацията.
         За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена. Ако двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия да определи крайния купувач чрез жребий.
        Спечелилият търга да заплати предложената цена в български лева, по банков път в СЖ „Експресбанк” - клон Силистра, по сметка на Областна администрация Силистра: IBANсметка BG 57 TTBB 94003305 0161 46,BIG: TTBB BG22в срокдо 3 работни дни от датата на обявяване на резултатите.
         Ако плащането не се извърши в посочения срок, депозитът се задържа и се предлага на следващия по ред кандидат да заплати предложената от него цена. Ако и вторият по ред кандидат не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че вещта не е продадена.
         След заплащането на цената, със спечелилия търга участник да се сключи писмен договор за покупко-продажба. Вещта се предава на купувача след заплащане на цената и подписване на договора. Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 5 лв. за всеки просрочен ден от изтичане на срока за приемането на вещта. Всички разходи, като вдигане на закупената вещ след плащане на цената и др. подобни, са за сметка на купувача.
         Връщането на внесения депозит на неспечелилите търга участници се извършва по нареждане на председателя на тръжната комисия след подписване на тръжния протокол.
         В случай, че не постъпят оферти или не са допуснати кандидати до участие в търга, да се проведе повторен търг при условията на чл. 15 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. на МФ. Заявленията и оферти за участие за повторния търг да се приемат от 17.02.2014 г. до 24.02.2014 г., включително. Комисията да класира и обяви резултатите от търга на 25.02.2014 г.
         В 7-дневен срок от датата на обявяване на резултатите участниците в търга могат да подадат жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс за неспазване реда и условията за неговото провеждане.
         Извлечение от настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Силистра, на интернет страницата на администрацията и да се публикува обявление в един ежедневник.
         Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя и членовете на комисията, и главния счетоводител за сведение и изпълнение.
         Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор АПОФУС.
        
 
 
 
 
НАСУФ НАСУФ
Областен управител на област Силистра