Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот

 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона да държавната собственост, във връзка с чл.42, ал. 1 и чл. 43, ал.1 от ППЗДС, Областния управител на област Силистра
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 24030.501.9204 и площ 1256 (хиляда двеста петдесет и шест) кв.м. в урбанизирана територия, с недефиниран начин на трайно ползване, находящ се в гр. Дулово, ул. „Плиска“, община Дулово, област Силистра. Стар идентификатор: 24030.501.3141; Номер по предходен план: 26, квартал 7, част от парцел 1, описан в АЧДС № 3687/15.11.2013 г.
Търгът ще се проведе на 16 януари 2014 г. (четвъртък) в сградата на Областна администрация гр.Силистра, ул. „Добруджа“ № 27 от 14,00 часа в заседателната зала разположена на втори етаж от сградата, при:
-      Начална тръжна цена в размер на 7 993,00 (седем хиляди деветстотин деветдесет и три) лева, без ДДС.
-      Депозит за участие в търга, в размер 2 398,00 (две хиляди и триста деветдесет и осем) лева, вносим, в срок до 14 януари 2014 г. (вторник) по сметка: BG57TTBB94003305016146, BIC: TTBBBG22 на Областна администрация Силистра в СЖ „ЕКСПРЕСБАНК“ АД Силистра;
-      Начин на плащане на цената – в лева по сметка на Областна администрация Силистра.
Тръжна документация за участие в търга се закупува всеки работен ден от 9,00 часа на 17.12.2013 г. (вторник), до 17,00 часа на 14.01.2014 г. (вторник) в Областна администрация, отдел ДС и УТ, етаж първи, срещу невъзвръщаема сума в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева с ДДС, внесена по сметка на Областна администрация Силистра СЖ „ЕКСПРЕСБАНК“ АД Силистра:BG93TTBB94003105016145, BIC:TTBBBG22. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено лице.
Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Областна администрация, гр.Силистра, ул.„Добруджа“ № 27, в срок 17,00 часа на 15 януари 2014г. (сряда)
Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.01.2014 г.
Оглед на имота може да се извърши всеки вторник и четвъртък до 17,00 часа на 14.01.2014 г. (вторник) срещу удостоверение за право на оглед на имота – по образец приложен към тръжната документация.
 
За контакти, тел. 086 818 838 – С. Стефанов, 086 818 832 – А. Косева